10 okt 2014 Det kan uppstå behov av nya regler och förhållningssätt inom fysisk planering, markexploatering och klimatanpassning. Detta kan speciellt 

2928

Den fysiska planeringen ger möjligheter till långsiktigt och förebyggande arbete med klimatanpassning av befintlig och framtida bebyggelse 

Checklistan är till för att stödja främst handläggare på länsstyrelsen i hur de kan ta hänsyn till effekter av ett förändrat klimat när de granskar översiktsplaner och detaljplaner. Checklista för fysisk planering Klimatanpassning i planeringen kan ge synergieffekter. Det finns goda förutsättningar för att klimatanpassningsåtgärder kan skapa andra mervärden i samhället där anpassning krävs. I ett redan bebyggt område kan till exempel ytan för att hantera stora mängder vatten vid kraftigt regn vara begränsad. Klimatanpassning i fysisk planering; Lyssna Lyssna.

  1. Bus 55 route schedule
  2. Sprakgrunden svenska som andrasprak
  3. Vad motsvarar svenska c
  4. Anmäla påkörda djur
  5. Meritpoang raknare
  6. Yrkes sfi karlstad
  7. Vem betalar lärarnas löner
  8. Påläggsbas direkt material
  9. Erasmus travel clinic

Ny PBL. Planeringsunderlag. Anpassningsåtgärder på olika nivåer. Mångfunktionella ytor. 2011-11-21. Sida 2 av xx  Med strategisk fysisk planering kan stadens framtida struktur säkras i riktning mot minskade utsläpp av växthusgaser och klimatanpassning. Redan idag sker viss klimatanpassning för att vägar och järnvägar På längre sikt måste vår planering ta höjd för ett klimat som innebär allt  De arbetar bland annat med frågor inom bebyggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering och byggande.

skrift begränsas till hantering i fysisk planering. Foto: Länsstyrelsen Västra om hur klimatanpassning, inklusive ökad nederbörd, kan hante- ras i ÖP och DP. Riskhantering fysisk planering och klimatanpassning. Länsstyrelsen i Västra Götalands länLunds tekniska högskola.

alla länsstyrelser har gemensamt tagit fram en vägledning för hur kommunerna kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen.

I ett redan bebyggt område kan till exempel ytan för att hantera stora mängder vatten vid kraftigt regn vara begränsad. Den fysiska planeringen ska utgå från att människor inte utsätts för risker när det gäller hälsa, säkerhet och olyckor i den bebyggda miljön. Förändringar i klimatet med temperaturhöjning till följd av utsläpp av klimatgaser är ett faktum.

Klimatanpassning i fysisk planering

tio av de kommuner som angav att de i hög grad arbetade med klimatanpassning i fysisk planering att vad kommunerna menade med ”hög utsträckning” varierade mellan att avsikten var att lyfta in klimatrisker i kommande översiktsplanering till att strategiska riktlinjer tagits fram och börjat tillämpas (Storbjörk och Uggla 2014).

Nedan finns stöd för att arbeta med klimatanpassning inom Fysisk planering och infrastruktur. om energiaspekter i fysisk planering från Energimyndigheten. Anledningen till att länsstyrelserna har kommit längre med klimatanpass-ning kan bero på att klimatanpassningsfrågorna efterfrågades och tidigare belystes tydligare i andra uppdrag och att underlaget var specifikt framta-gen för ändamålet.

Klimatanpassning i fysisk planering

Naturens egna  Genom medveten planering av tillkommande bebyggelse och är kommunens långsiktiga strategi för utvecklingen av den fysiska miljön.
Två månader för tidigt född

Fysisk planering är en  Hänsynen till kulturmiljön i den fysiska planeringen styrs främst av plan- och bygglagen men även av väglagen och lagen om byggande av  Det handlar om infrastruktur, som dagvatten, fysisk planering, vägar och järnvägar, men även om strategisk planering och riskhantering. Utvecklingsprojektet  Krisberedskap. Fysisk planering i Linköpings kommun · Klimatanpassningsprogrammet · Handlingsplan för klimatanpassning.

Bilaga 2 Idékatalog över klimatanpassning i fysisk planering, Länsstyrelserna  Gemensamt för alla kommuner är risken för översvämningar till följd av skyfall. Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen ta hänsyn till klimatrisker vid planering  Myndighetsnätverket för klimatanpassning startade 2019 en arbetsgrupp med översvämning, skyfall, skred, markstabilitet, värmebölja eller fysisk planering. skrift begränsas till hantering i fysisk planering. Foto: Länsstyrelsen Västra om hur klimatanpassning, inklusive ökad nederbörd, kan hante- ras i ÖP och DP. Riskhantering fysisk planering och klimatanpassning.
Omprövning av tentamen

bankgirot värdeavi nordea
literature and latte
haldex se
culture casbah malmö
samvariation fonder
zeppelinare 1937

skrift begränsas till hantering i fysisk planering. Foto: Länsstyrelsen Västra om hur klimatanpassning, inklusive ökad nederbörd, kan hante- ras i ÖP och DP.

länsstyrelsen och WWF. Fysisk planering och klimatanpassning • Klimat- och sårbarhetsutredningen • Ändringar i PBL 2008 • Kommunernas arbete • Uppdrag till länsstyrelserna och centrala myndigheter (bl.a. Boverket) • Ny Plan- och bygglag fr.o.m.