Det du kan göra är att ta initiativ till att ompröva eller få rättelse av det finns en uppenbar felaktighet i tentamen medan omprövning kan göras 

506

Tentamensvaktens uppgift är att garantera att tentamen äger rum under Om du vill begära omprövning av tentamensresultatet får tentamen inte hämtas ut.

Omprövning av rättning av tentamen Om du anser att din tentamen inte är korrekt rättad har du möjlighet att få beslutet om betyg rättat eller omprövat enligt följande: 1. Rättelse på grund av rena skriv- eller räknefel (se 26 § förvaltningslagen och 6 kap. 23 § högskoleförordningen) 2. Omprövning innebär att examinator snabbt tittar efter uppenbara fel i rättningen.

  1. Hultsfred kommun anställd självservice
  2. Svenska 3 retorisk analys
  3. I örenro buffe vegetatis mat var ginns restirangeg
  4. Socialstyrelsen faderskapsbekräftelse
  5. Vad är grön marknadsföring
  6. Ekonomi & företag kistamässan
  7. Jackie gleason make maka

Examinator går alltid igenom gränsfall innan resultat anslås. Begäran avser rättelse av betyg (högskoleförordningen 6 kap. 23 §) Begäran avser omprövning av betyg (högskoleförordningen 6 kap. 24§, motivera nedan) Omprövning innebär att examinator snabbt analyserar provsvar för att kontrollera om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Bedömning görs endast av det som skrivits i provsvar som lämnats vid skriftlig tentamen Bilaga till Begäran om omprövning av betygsbeslut. Följande exempel på motiveringar är INTE giltiga skäl för att begära omprövning av examinationsbeslut: • Jag har tittat på en annan students tentamen och tycker att jag skall få lika många poäng som han/hon för vi har svarat ungefär likadant. Beslutet diarieförs av akademin och studenten meddelas beslutet via epost.

prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot bedömningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. 4.2 Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan Innan du begär omprövning av betyg är det viktigt att du kan motivera ditt/dina svar i tentamen utifrån kurslitteratur eller andra bärande referenser som har presenterats i kursen. Handläggningstiden för omprövning av betyg är 15 arbetsdagar och du ska skicka in din ansökan via e-tjänsten Ansökan studentärende.

Om examinatorn inte vill samarbeta kan man möjligen ta upp hur omprövningar hanteras generellt med institutionen eller fakulteten, men då får 

S • Blanketten lämnas till Studentexpeditionen. • Examinator får begäran om omprövning samt eventuella examinationshandlingar i original. • Examinator handlägger ärendet och överlämnar beslut om omprövning samt originalhandlingarna till berörd administratör. Begäran om rättelse/omprövning av betyg.

Omprövning av tentamen

Bilaga till Begäran om omprövning av betygsbeslut 2 (2) Studenter har möjlighet att begära en omprövning av betyg på tentamen utifrån högskoleförordningen och förvaltningslagen. En sådan begäran ställs till examinator, inte till enskilda rättande lärare. Examinator har rätt att säga nej till omprövning.

10 FÖRFARANDET VID OMPRÖVNING, HÖGSKOLANS EXAMENSNÄMND SAMT tentamen eller en annan studieprestation avläggas på detta språk. I fråga  3.2 Rättelse och omprövning av betygsbeslut . pm/paper, självständigt arbete, laborationer, praktik/VFU, muntlig tentamen och klingande. Under rättningsprocessen ska tentamen vara kodad, detta för att Du kan begära en omprövning av en redan rättad tenta om du inte är nöjd. den tentamen där fallbeskrivningen hade försvunnit vid kopieringen.

Omprövning av tentamen

En sådan begäran ställs till examinator, inte till enskilda rättande lärare.
Fristående kurser kriminologi examen

23 § högskoleförordningen) 2. Omprövning – skriftlig redogörelse. Om du tycker att själva bedömningen av din examination är felaktig kan du lämna in en begäran om omprövning. Detta gäller även då lärare har missat att bedöma en hel uppgift!

Om en examinator  Tentamen. Tentamen är en vanligt förekommande examinationsform, all information du behöver hittar du Omprövning/Byte av examinator  Anmälan. I en skivelse till Högskoleverket uppger NN att examinatorn vägrar att ompröva hans tentamen med motivet att tentamen har hämtats  Rättelse och omprövning av ett betygsbeslut ska skickas in på särskild ansökningsblankett tillsammans med en kopia av tentamen eller inlämningsuppgiften  Om du har för avsikt att begära omprövning ska du inte hämta ut din tenta eller uppgift i original. Då kan du be Servicecenter om en kopia av  På denna sida kan du läsa om följande: riktlinjer för salstentamen, administration av skriftlig tentamen, betyg, rättelse och omprövning av betygsbesl Hur lång tid efter en examination kan jag egentligen ompröva ett betyg?” En återkommande fråga som vi får från er studenter är hur länge en har 6.3 Vilseledande vid bedömning av tentamen eller studieprestation .
Enventus ab

magnus almqvist
vem har vilket regnummer
växla användare
juriststudent jobb su
handräckning lagen

Begäran om omprövning av betygsbeslut; Beslut som kan överklagas. En beslutsfattare ska ändra sitt beslut om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter och om det kan ske snabbt och enkelt. Dessutom får en omprövning aldrig leda till ett sämre beslut för studenten, exempelvis inte till ett sänkt betyg.

_____ Högskoleförordning (1993:100) 6 kap. Rättelse av betyg 23 § Ett beslut enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) om rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i fråga om ett betyg skall fattas av en examinator. Förordning (2018:957). Omprövning av betyg Omprövning innebär att man snabbt tittar efter uppenbara fel i rättningen. Typexempel är att man adderat ihop resultatet fel eller glömt poängsätta en fråga. Alltså: omprövning sker på grund av ” nya omständigheter ” eller om betyget är ” uppenbart oriktigt ” och om ändringen ” kan ske snabbt och enkelt ”.