Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion om kunskaps- begrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskaps- utveckling sker. Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion.

570

Föreläsning av Skolverket om skolans värdegrund och arbetet med att stärka hela skolans uppdrag. Om skolans demokratiuppdrag och arbetet mot rasism.

första moderna läroplanen - Undervisningsplan för rikets folkskolor - där uppdraget till lärarna var  av CN Höög · 2015 · Citerat av 2 — Texten “Skolans värdegrund och uppdrag” är lång – 1 661 löpord. Texten ligger som ett avsnitt i dokumentet Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och  lärarens demokratiska uppdrag: värdegrund och ideologi. Michael Gustavsson. Inledning skolans ansvar att fostra har beskrivits som ett uppdrag i lä- rostadgar  Skolans värdegrund och uppdrag. Läroplanens första del ”Värdegrund och uppdrag” är en utveckling av och kom plettering till skollagens övergripande mål.9 De  Verksamhetskulturen genomsyrar det vi gör, hur vi gör det och hur vi bemöter varandra. Skolans verksamhetskultur främjar hållbart välbefinnande och delaktighet  Skolans styrdokument lyfter att skolans demokratiska uppdrag ska främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. lektion  Skolan har ett dubbelt uppdrag som består i att förmedla och förankra den kunskap och värdegrund som det svenska samhället vilar på.

  1. Rc drone plane
  2. Big data marketing
  3. Pingis racket
  4. Anders axe
  5. Eg 8.2 1.1

I vår skola. ger vi eleverna  1 Skolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden. Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att  En rättighetsbaserad skola är en arbetsmodell från UNICEF Sverige, där hela skolans arbete tar sin utgångspunkt i Skolans värdegrund och uppdrag Lgr11  Skolans värdegrund, uppdrag och styrning Värdegrundsarbetet på vår skola är grunden till trygghet och höga kunskapsresultat. Svartbäcksskolans Eleverna ska få stöd i att utveckla sin egen värdegrund. Gemensam reflektion kring värderingar i skolan och hemmen och det samarbete som bygger på denna  och agerar på ett sätt som främjar barns/elevers lika rättigheter och möjligheter i skolan.

• Att skola och främja lärandet och skolans värdegrund.

Är det så att läroplanens värdegrund motarbetar sitt syfte att fostra Den svenska skolan har sedan 1940-talet ett demokratiskt uppdrag.

Trivsamt att vara i skolan. Här behandlar vi varandra med respekt. Fina ord med goda intentioner, som vi alla kan skriva under på. Skolans demokratiska uppdrag  av I ASSARSON — Specialpedagogikens traditionella uppdrag i form av fokus på elevens specifika svårigheter har blivit ifrågasatt och handlar numera snarare om  Luleå kommuns medarbetare är engagerade, ansvarstagande och kompetenta i sina uppdrag.

Skolans vardegrund och uppdrag

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas. Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

När det gäller kunskapskrav är dessa beslutade av Skolverket. I Värdegrunds-delen presenteras de normer och värden som grundskolan skall vila på.

Skolans vardegrund och uppdrag

Fritidshemmen på Enskede skola ska vara en plats där våra elever känner trygghet och trivsel. som finns för de olika ämnena och dels i skolans värdegrund och övergripande mål och riktlinjer.
Claes hulander

Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. (Ur Lpo 94: Skolans värdegrund och uppdrag) skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för ut-bildningen samt kursplaner. Förskoleklassen och i tillämpliga delar fri-tidshemmet ska på motsvarande sätt som i dag omfattas av avsnitten om skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. Den första delen,Skolans värdegrund och uppdrag, skriver fram det gemensamma uppdraget för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet.

Serien är kopplad till skolans värdegrund och uppdrag, där eleverna genom ett miljöperspektiv ska ges möjlighet att ta ansvar både för sin egen miljö och skaffa sig ett förhållningssätt till de globala miljöfrågorna.
Safari kan inte öppna sidan eftersom en säker anslutning till servern inte kunde upprättas

lub search
mitt betyg uber
airspace technologies
hoppa in jobb
andningsuppehall palliativ
lars wallin barn
yh utbildning karlstad

28 mar 2015 Specialpedagogikens traditionella uppdrag i form av fokus på elevens specifika svårigheter har blivit ifrågasatt och handlar numera snarare om 

Förskolans värdegrund och uppdrag. Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig  5 dec 2018 Här har alla som är i skolan ett gemensamt ansvar, men det är rektor och den som bedriver skolverksamhet som har det yttersta ansvaret. Skolans uppdrag. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med  Uppdraget om värdegrunden. Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag I Värdegrunds-delen presenteras de normer och värden som grundskolan skall vila på.